အဖေက်းဇူး

ခ်ီးမြမ္းသီဆို ဂုဏ္ေတာ္သီခ်င္း
ဘုန္းၾကီးေတာ္မူေသာ အရွင္ထာ၀ရဘုရားသခင္အား ခ်ီးေျမွာက္လ်က္ကိုးကြယ္မည္။ အျမင့္ဆံုးေသာ ထာ၀ရအရွင္ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္မည္။

မိႆဟာယ

ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ဤသို႔မိႆဟာယဖြဲ႔ၾက... (Feb 12,2012)
ယံုၾကည္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းအတြက္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ရဲ႔ၾကီးမားေသာအၾကံအစည္ရွိပါတယ္။ထိုအၾကံ အစည္ေတာ္ကို ကၽြန္ပ္တို႔မသိနိုင္ၾကပါ။သို႔ေသာ္ ထိုအၾကံအစည္ေတာ္အတိုင္း ဘုရားက ယံုၾကည္သူမ်ား ကိုပို႔ေဆာင္လမ္းျပေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

Dr. Tin Maung Tun